ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Αναλυτικά η απόφαση παράτασης για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) Απόφασης της Δ/νσηςΔασών Καρδίτσας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».


Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών
Καρδίτσας.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 ( ΦΕΚ Α΄ 83) περί παράτασης
της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή
τους υλοποιείται εντός του 2021.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) όμοια απόφασή μας κατά το τμήμα που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής την 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 7η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή.
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Δασών Καρδίτσας
Παπαβάιου Χρυσή
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

 

  

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->